Att vara revolutionär X

The Black Panther Party For Self-Defense (Klicka!)

Ytterligare en punkt som förenar vår typ av revolutionärer är insikten om att vi måste samla oss inom ramen för en gemensam organisation, ett politiskt parti. Inte bara för att effektivare kunna sammanfoga våra ansträngningar utan också av djupare skäl. Genom att göra våra erfarenheter till gemensam lärdom – något vår organisering underlättar – ökar vi möjligheten att förstå vår omvärld. Då kan vi upprätthålla vår strävan även i tider av motgång och individuell demoralisering. Och då kan vi upprätthålla våra erfarenheter som ett “gemensamt minne” som kan föras vidare mellan generationerna. Så att inte alla misstag måste göras om när nya människor tar vid, så att inte rörelsen varje gång måste börja om från noll.

Men är det inte risk att organiseringen fryser fast, blir konservativ och inte förstår det nya, att den själv föder fram en politisk kår med egna särintressen som försöker ta över och för egna syften utnyttja varje form av egen rörelse bland arbetande människor? Jo, den risken är stor. Och den representerar en ständig verklighet i ett samhälle där organisationer som överlevt sig själva bärs upp av statsfinansierade eliter som försöker parasitera på och uppsluka varje nytt försök till människors självverksamhet.

Även vår organisation är utsatt för den risken. Men när sociala krafter kämpar tvingas de ovillkorligen organisera sig på ett eller annat sätt. Om socialister själva skulle avstå – i namn av farorna – leder inte det till att de politiska motståndarna avstår, bara att de får en fördel och kan vara säkra på att vinna. Istället för att avstå från organisation på grund av riskerna måste vi göra tvärtom. Vi måste skapa en organisation som just bygger på en medvetenhet om dessa risker, vars tänkande och organisationsformer avsiktligt söker motverka dem. Vi tror att vi har en chans att göra det genom att försöka göra vår organisation helt igenom demokratisk, där alla utan fruktan kan kämpa för sin åsikt. Ja, där den åsiktskampen ses som fullständigt normal och rörelsens själva livsluft.

Samtidigt måste organisationen kunna vara handlingskraftig där alla respekterar de demokratiskt fattade besluten och där de enskilda medlemmarnas förmåga kan förenas bakom arbetet på att genomföra dem. Bara på det sättet kan man verkligen pröva de demokratiska besluten mot verkligheten – och efter en utvärdering ompröva dem.

Organisationen måste vara medvetet antibyråkratisk där inga privilegier knyts till politiska uppdrag och tjänster. Att bli förtroendevald ska inte innebära att man börjar klättra uppför någon ekonomisk karriärstege som man sedan med näbbar och klor söker klamra sig fast vid. Eller som man kan svinga sig från in i en högre mer ombonad klassvärld.

Till det antibyråkratiska måste knytas en medveten motverkan av de mönster för makt och överordning som präglar det klassamhälle vi verkar i så att rörelsen kan byggas på allas erfarenheter och röst. Det innebär inte bara att söka förhindra att auktoritära metoder, akademiskt översitteri och andra överhetsmaner tystar de många “vanliga” medlemmarna.

Filmen om Malcolm X

Det kräver också att den manliga dominans som så präglar hela samhället – och de sätt att arbeta, fördela och värdera som följer av den dominansen – avsiktligt motverkas.
Organisationen måste därtill, i sitt program och tänkande, besjälas av tillit till de arbetandes egen initiativkraft och självverksamhet. Denna tillit är inget som socialister har när det passar utan är själva utgångspunkten för vår rörelses politiska tänkande.

Och organisationen måste vara internationell så att likasinnades erfarenheter från hela jorden ingår i rörelsens tänkande och bidrar till att hålla målsättningarna levande.

Läs hela serien: Att vara revolutionär